Resultatnätverket R-net© är ett nytt lönsamhetsverktyg för resultatsamverkan från team- til ledningsnivå.R-net© utnyttjar att all verksamhet kan beskrivas i processform, med delprocesser från start till hela verksamhetsprocesser. Det gäller för produkt- eller tjänsteproduktion och projekt oavsett organisationsform. På det sättet täcks all personal in. Det ger en "flexibel och fokuserad" nät- och resultatstyrd organisation.

ProfitFinder®

Ett R-net© kan införas oavsett befintlig organisation som en kommunikationsplattform för en fokuserad resultatsamverkan.


R-net© effektiviserar samverkan mellan avdelningar. Med ekonomiska delmål för delprocesser blir det enklare att ekonomiskt resultatsamverka för chefer och personal i olika avdelningar. De får ”ekonomiskt snitslade banor” för samverkan mot det ekonomiska huvudmålet. Status ges i relation till resultat och skapar en lärande organisation.

Nät-resultat-återkoppling skapar förutsättningar för konkret resultatsamverkan. R-net© är framtaget just för att få fram en ekonomisk resultatsamverkan som kompletterar den fysiska produktionssamverkan. Basinformation tankas automatiskt över från befintliga system. Med ett R-net© får chefen ett verktyg som det går att skapa motivation och intresse för ekonomiska mål. ScoreBase R-net ProfitFinder kan även användas av klienter som arbetar i Windows miljö men systemet kan också användas som ett designunderlag vid utveckling av ett R-net med befintliga eller andra externa system.