Resultatnätverket R-net© är ett nytt lönsamhetsverktyg för resultatsamverkan från team- til ledningsnivå.R-net© utnyttjar att all verksamhet kan beskrivas i processform där all personal ingår i ett nätverk. Det ger en "flexibel och fokuserad" resultatstyrd organisation.

ProfitFinder®

Ett R-net© införs som en kommunikationsplattform som ger möjlighet till resultatsamvekan.


R-net© effektiviserar samverkan mellan avdelningar. Med ekonomiska delmål för delprocesser blir det enklare att ekonomiskt resultatsamverka för chefer och personal i olika avdelningar. Status ges i relation till resultat och skapar en lärande organisation.